آثار هنری

 
بازار فرش
تابلوی معرق "بازار فرش"
نیایش
تابلوی معرق "نیایش"
دختری با سبد انگور
تابلوی معرق "دختری با سبد انگور"
پرتره استاد عزت الله انتظامی
تابلوی معرق "پرتره استاد عزت الله انتظامی"
شام آخر
تابلوی معرق "شام آخر"
الله نور السماوات
تابلوی معرق "الله نور السماوات"
موعود
تابلوی معرق "موعود"
کمین
تابلوی معرق "کمین"
طبیب
تابلوی معرق "طبیب"
صلوات امام رضا (ع)
تابلوی معرق "صلوات امام رضا (ع)"
شیرها
تابلوی معرق "شیرها"
شمسه بسم الله
تابلوی معرق "شمسه بسم الله"
شمسه
تابلوی معرق "شمسه"
شمس الشموس
تابلوی معرق "شمس الشموس"
سکوت مبهم
تابلوی معرق "سکوت مبهم"
سکوت جنگل
تابلوی معرق "سکوت جنگل"
ستایش اللهی
تابلوی معرق "ستایش اللهی"
رنگ خدایی
تابلوی معرق "رنگ خدایی"
جبه
تابلوی معرق "جبه"
تیزبینی
تابلوی معرق "تیزبینی"
تکریم
تابلوی معرق "تکریم"
پرتره پروفسور محمود حسابی
تابلوی معرق "پرتره پروفسور محمود حسابی"
پذیرایی ساده
تابلوی معرق "پذیرایی ساده"
باران
تابلوی معرق "باران"
امام رئوف
تابلوی معرق "امام رئوف"
الله
تابلوی معرق "الله"
افطار
تابلوی معرق "افطار"
اسماء الله
تابلوی معرق "اسماء الله"
حرکت مرداب
تابلوی معرق "حرکت مرداب"